Analiza SWOT

AGRICULTURĂ

Puncte tari
• Poziţia geografică
• Un număr mare de maşini şi utilaje agricole
• Calitatea superioară a solului
• Tradiţia comunei în privinţa domeniului agricol
• Cursuri de specializare în domeniul agricol
Puncte slabe
• Lipsa de interes a sătenilor pentru informare asupra posibilităţilor de finanţare externă a agriculturi
• Uzura fizică a utilajelor agricole
• Lipsa unui sistem de colectare şi valorificare a produselor agricole
• Lipsa sistemelor de irigaţii
• Îmbătrânirea forţei de muncă
Oportunităţi
• Tendinţa de stimulare a tinerilor calificaţi de a se stabili în spaţiul rural
• Tendinţa diversificări serviciilor în domeniul agricol din spaţiul rural
• Modificarea legislaţiei în domeniul agricol (clarificarea proprietăţii agricole)
• Înreţinerea şi organizarea păşunilor
Ameninţări
• România odată integrată în UE nu va mai putea exporta produse de porcine şi pasăre, decât respectând normele impuse de Uniunea Europeană
• Depoluarea satelor şi îmbătrânirea populaţiei
• Migrarea tineretului cu studii superioare şi lipsa de interes pentru agricultură
• Legislaţie instabilă ce dezarmează iniţiativele private
• Preţuri ridicate pentru achiziţionarea de maşini şi utilaje agricole
• Lipsa unor facilităţi privind acordarea de credite cu dobândă redusă, garanţiilor şi a perioadelor de graţie
• Păşunile sunt neîntreţinute devenint aproape neproductive

 

 

INDUSTRIE ŞI SERVICII

Puncte tari
•  Forţă de muncă calificată
•  Cooperativă de credit
•  Poziţia georafică, favorabilă dezvoltării industriei şi serviciilor
•  Existenţa unei zone industriale
•  Indeprinderi mici şi mijlocii care activeză în diferite domenii de activitate
•  Existenţa a două puncte de trecere a frontierei (Nădlac şi Turnu)
•  Existenţa puţului de apă termală
Puncte slabe
•  Starea rea a infrastucturii care să deservească industria şi serviciile
•  Resurse umane calificate, disponibile orientate spre munca necalificată
•  Slaba salarizare din industrie şi servicii
•  Slaba industrializare a zonei
•  Lipsa de informare asupra mediului de afaceri (din UE)
•  Un sector comercial dezvoltat în detrimentul celui productiv
Oportunităţi
•  Integrarea României în UE - 2007
•  Organizarea de cursuri de calificare
•  Construirea unui ştrand termal
Ameninţări
• Progresul tehnic acţionează împotriva muncii necalificate
• Lipsa de educare în mediul de afaceri
• Lipsa unei politici coerente în indusrie şi servici

 

 

 

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

Puncte tari
• Tehnică de calcul performantă şi acces la internet
• Personal calificat a cărui medie de vârstă este de 35 ani

• Programe soft actualizate pe domenii de activitate (impozite, taxe şi contablitate)
• Climat de colaborare şi cooperare în administraţia publică locală
• Comunicarea primăriei cu cetăţeanul şi întreaga comunitate prin personal specializat, relaţii cu societatea civilă, respectiv promotor local
Puncte slabe
• Lipsa fondurilor din bugetul local necesare realizării unor investiţii
• Lipsa iniţiativei personalului din primărie ce propune şi efecte asupra eficienţei activităţii
• Spaţii insuficiente în clădirea APL
Oportunităţi
• Conducerea APL Semlac formează o echipă şi are experienţă în munca de conducere
• Acces la informaţia din UE în cadrul administraţiei publice locale
• Integrarea României în UE- 2007
Ameninţări
• Legislaţie în domeniul APL defectuoasă
• Bugetul limitat al Consiliului Judeţean şi Consiliul Local
• Buget limitat în realizarea activităţilor de formare profesională în domenii specifice APL

 


SĂNĂTATE

Puncte tari
• Personal specializat şi calificat cu domiciliul în comuna Semlac
• Servicii medicale tip ambulator
• Farmacie, cu personal calificat
Puncte slabe
• Lipsa dotărilor cu aparatură performantă
• Lipsa fondurilor Ministerul Sănătăţii, Colegiul Medicilor, Casa de asigurări
Oportunităţi
• Dotarea cabinetului medical cu aparatură performantă
Ameninţări
• Defavorizarea mediului rural în domeniul sănătăţii
• Birocraţie prea mare în asigurarea serviciilor medicale
• Lipsa fondurilor pentru medicamente compensate şi gratuite
• Slaba salarizare a cadrelor medicale, preponderat cu studii medii
• Lipsa unui cadru decizional descentralizat în organizarea sistemului de sănătate

 

INFRASTUCTURĂ

Puncte tari
• Existenţa reţelei de alimentare cu apă
• Existenţa reţelei de distribuţie a energiei electrice
• Existenţa reţelei de telefonie fixă şi mbilă
• Existenţa reţelei de televiziune prin cablu
• Optimizarea şi modernizarea iluminatului public
• Existenţa unei zone industriale
• Existenţa reţelei de distribuţie a gazului
Puncte slabe
• Lipsa sistemului de canalizare
• Lipsa amenajării prin asfaltare a stăzilor şi a trotuarelor din localitate
• Lipsa amenajării stradale
• Lipsa amenajării unor drumuri agricole
Oportunităţii
• Realizarea unor parteneriate cu comunele învecinate în vederea gospodării eficiente a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare
• Integrarea în UE şi posibilitatea accesării de fonduri structurale pentru infrastructură
Ameninţări
• Lipsa cronică a fondurilor pentru infrastructură
• Lipsa de coerenţă în acţiunile centrale şi locale în privinţa infrastructurii

 

ÎNVĂŢĂMÂNT

Puncte tari
• Şcolile sunt conectate la internet
• Copii valoroşi
Puncte slabe
• Slaba implicare a familiilor ce au copii în actul decizional şi administrativ al şcolii din Semlac
• Migraţia elevilor la alte şcoli
• Uzura fizică şi morală a tehnici de calcul din şcoli
• Dotarea slabă cu mobilier şi material didactic al şcolii
Oportunităţi
• Conducerea APL este sensibilă la fenomenul de educaţie
• Implicarea în proiecte pentru învăţământul rural
• Posibilitatea de navetă a cadrelor didactice
Ameninţări
• Individualismul familiei
• Neimplicarea familiei în facilitarea muncii independente a copilului şi formarea acestuia
• Slaba descentralizare a sistemului de învăţământ
• Slaba salarizare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
• Abandonul şcolar manifestat mai ales în rândul comunităţilor de rromi

 

CULTURĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Puncte tari
• Bibliotecă locală şi şcolară
• Tradiţii culturale păstrate azi de oameni valoroşi
• Cor bisericesc
• Personal care pune la curent cu problemele sociale ale comunităţii
• Posibilitatea de a colabora cu partenerii locali
• Excesiva centralizare din punct de vedere financiar
• Rigiditate în relaţiile interumane
Puncte slabe
• Lipsa unui cămin cultural
• Lipsa unor organizaţii neguvernamentale
• Lipsa unor echipe de dansuri populare
• Starea proastă precum şi lipsa unui spaţiu adecvat pentru biblioteca comunală.
Oportunităţi
• Organizarea zilei comunei
• Înfiinţarea muzeului satului
• Proiecte pentru fonduri europene
Ameninţări
• Nivelul cultural scăzut al comunităţii rrome
• Dispariţia unor tradiţii specifice ale comunei.
• Instabilitate financiară
• Nesiguranţă legislativă

 

TURISM ŞI SPORT

Puncte tari
• Existeţa Parcului Natural Lunca Mureşului
• Existenţa puţului de apă termală
• Persoane talentete din punct de vedere sportiv
• Existenţa unui teren de sport
• Exploatarea arheologică de la " Şanţul Mare"
Puncte slabe
• Teren de sport aflat într-o avansată stare de degradare
• Lipsa unei echipe de fotbal
• Lipsa investitorilor în domeniul agroturismului
Oportunităţi
• Înfiinţarea muzeului satului
• Constituirea unei echipe de fotbal
• Amenajarea terenului de hambal/baschet
• Înfiinţarea unui club pentru tineri
• Organizarea de cursuri de conştientizare şi perfecţionare în domeniului agroturismului.
• Promovarea săpăturilor arheologice de la "Şanţul Mare"
Ameninţări
• Cunoştinţe minime a locuitorilor în domeniul agroturismului
• Lipsa surselor de finanţare