economia

1.VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A TERENURILOR ȘI A PRODUCȚIEI AGRICOLE
 
 
OBIECTIVE ACTIVITĂȚI RESPONSABILITATE RESURSE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
Sprijinirea producătorilor
agricoli prin
îndrumarea de către organele de consultanţă tehnică în privinţa folosirii tehnologiilor moderne
1. realizarea unor proiecte în parteneriat pentru obţinerea de tehnologie modernă

2. şcolarizarea personalului pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole

Firme de consultanţă

 

Firme de consultanţă agricolă

Fonduri europene + cetăţeni

 

Bugetul local

1. obţinerea unor producţii agricole de foarte bună calitate şi cu preţ de cost scăzut

2. înfiinţarea de birouri locale de consultanţă agricolă

 Dezvoltarea sectorului agro-alimentar 1. elaborarea unor studii de marketing privind sectorul agro-alimentar

2. dezvoltarea sectorului agro-alimentar din zonă

APL

 

Firme de consultanţă

Bugetul local

 

Bugetul local

1. un nivel ridicat de cunoştinţe în domeniul agro-alimentar

2. un sector agro-alimentar la standarde europene

 Creşterea productivităţii muncii în agricultură  1. conştientizarea populaţiei active în agricultură de necesitatea creşterii productivităţii muncii prin aplicarea tehnologiilor moderne europene  Firme de consultanţă agricolă + cetăţeni  Fonduri europene + producători agricoli  1. dotarea cu tehnologie modernă a producătorilor agricoli
 Rezolvarea problemelor de fond funciar  1. verificarea şi corectarea problemelor legate de APL în privinţa fondului funciar  APL  Bugetul local
 1. o situaţie clară a dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole
 Diversificarea producţiilor agricole 1. elaborarea de studii de marketing

2. înfiinţarea de loturi experimentale în vederea testării de noi soiuri

Firme de consultanţă


Asociaţii de producători + Firme de consultanţă

Fonduri europene + producători agricoli

Fonduri europene + producători agricoli

1. un nivel de cunoştinţe ridicat privind marketingul în agricultură

2. obţinerea de culturi experimentale cu o producţie mare şi o calitate superioară

 Asigurările în agricultură  1. promovarea sistemului de asigurarea contra factorului de risc  Firme de consultanţă  Firme de asigurări  1. despăgubiri în caz de calamităţi
 Utilizarea raţională şi eficientă a altor resurse agricole  1. înfiiţarea unui centru de colectare a produselor agricole  Consiliul local
sau
Firme private
 Fonduri europene + Bugetul local
sau
Capital privat
 1. distribuirea produselor pe piaţă
 Conştientizarea populaţiei cu privire la folosirea îngrăşămintelor chimice 1. distribuirea de materiale informative

2. organizarea de seminarii de conştientizare

Promotor local


APL + Primar

Bugetul local


Bugetul local

1. numărul de persoane informate

2. numărul de persoane participante

 
 
2. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ECHILIBRATĂ PE TERITORIUL COMUNEI
 
 
OBIECTIVE ACTIVITĂȚI RESPONSABILITATE RESURSE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
Stimularea construirii şi dezvoltării IMM-urilor productive 1. organizarea de mese rotunde pe teme de afaceri locale

2. pregătirea participării la târguri şi expoziţii

3. asigurarea infrastructurii necesare

APL

 

Firme private + APL

 

Consiliul local + Primar

Bugetul local

 

Fonduri private + Bugetul local


Bugetul local

1. numărul de investiţii şi valoarea investiţiilor realizate

2. numărul de investiţii şi valoarea investiţiilor realizate

3. numărul de IMM-uri construite şi dezvoltate

 Dezvoltarea zonei industriale 1. stimularea investitorilor prin facilităţi fiscale acordate de APL

2. dezvoltarea infrastructurii din zona industrială

3. atragerea de investitori

Consiliul local + Primar


Consiliul local + Primar


Primar + APL

Bugetul local

 

Fonduri europene + Bugetul local


Bugetul local

1. numărul de investitori atraşi


2. asigurarea condiţiilor necesare pentru investiţii


3. numărul de investitori atraşi

 Stimularea construirii şi dezvoltării inteprinderilor micilor meşteşugari  1. asigurarea infrastructurii necesare
2. promovarea la diferite manifestări a micilor meşteşugari
Consiliul local + Primar

Consiliul local, Primar + Promotor local

Fonduri europene + Bugetul local

Buget local + Capital privat

 numărul de manifestări la care s-a participat
 Stimularea dezvoltării industriilor nepoluante 1. organizarea unor programe de educare a tinerilor pentru afaceri, specializări şi calificări

2. acordarea de spaţii locative sau terenuri, tinerilor pentru dezvoltarea unor afaceri

Firme de consultanţă

 


Consiliul local + Primar

 Bugetul local
1. numărul de tineri care beneficiază de specializări şi calificări


2. numărul de terenuri acordate


 
3. DIVERSIFICAREA ȘI CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR ÎN COMUNĂ
 
OBIECTIVE ACTIVITĂȚI RESPONSABILITATE RESURSE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
Devoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice 1. organizarea de Adunări cetăţeneşti

2. relizarea unor programe de popularizare cu privire la serviciul de salubrizare

3. creşterea calităţii serviciului de salubrizare

4. creşterea calităţii serviciului de apă potabilă

5. creşterea calităţii serviciului de pază

Primar + APL


Primar + APL

 


Consiliul local + Primar

Consiliul local + Primar


Consiliul local + Primar

Bugetul local


Fonduri europene + Bugetul local

 

Bugetul local


Bugetul local

 

Bugetul local

1. numărul de Adunări cetăţeneşti cu tematică

2. fonduri atrase şi tipul proiectului

 Dezvoltarea unei structuri de servicii specializate, orientate spre atragerea de investitori 1. asigurarea serviciilor necesare pentru dezvoltarea zonei industriale

2. deschiderea unui centru de informare locală

Consiliul local + Primar

 

Primar + Promotor local

Bugetul local

 


Bugetul local

1. dezvoltarea zonei industriale

 

2. numărul de persoane care au beneficiat de informaţii, precum şi numărul de investitori atraşi

 
 
4.APL-COMUNEI SEMLAC-PROMOVAREA ȘI DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ CONTINUA A LOCALITĂȚII
 
OBIECTIVE ACTIVITĂȚI RESPONSABILITATE RESURSE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
Perfecţionarea personalului din APL  1. participarea la cursuri de perfecţionare specifice fiecărui compartiment  Primar
Secretar
 Bugetul local  1. numărul funcţionarilor publici pe postul unic şi eficienţa activităţilor acestora după formarea profesională
 Ameliorarea imaginii comunei în vederea atragerii investitorilor 1. realizarea unui post de promovare a investiţiilor

2. întocmirea în cadrul acestei organizaţii a unor programe investiţionale

3. demersuri social-culturale pentru dinamizarea parteneriatelor interne şi internaţionale

APL + Consiliul local


Consiliul local Primar + APL

 

Primar + APL

Fonduri europene + Buget local


Bugetul local

 


Fonduri europene + Buget local

1. numărul de investiţii contractate


2. numărul de investiţii contractate

 

3. numărul de investiţii contractate

 Definirea imaginii comunei 1. evaluarea imaginii comunei

2. adaptarea ei şi a segmentului de piaţă vizat (localnici, investitori, vizitatori)
3. conceperea şi difuzarea imaginii comunei

Primar + Promotor local

Primar + Promotor local

 

Primar + Promotor local

Bugetul local


Bugetul local

 


Bugetul local

 frecvenţa apariţiei imaginii în mass-media
 Reorganizarea şi restructurarea activităţilor din primărie în scopul eficietizării acestora  1. reorganizarea activităţii primăriei orientate spre cetăţean (relaţii cu publicul, asistenţa socială, camera agricolă etc.)  Consiliul local  Bugetul local  1. soluţionarea cererilor cetăţenilor şi frecvenţa nemulţumirilor înregistrate în cursul unui an
 


5. DOTAREA CABINETELOR MEDICALE CU APARATURĂ PERFORMANTĂ
 
 
OBIECTIVE ACTIVITĂȚI RESPONSABILITĂȚI RESURSE INDICI DE PERFORMANȚĂ
Întreţinerea cabinetelor medicale existente 1. efectuarea de reparaţii la clădirea cabinetelor medicale

2. dotarea acestora cu aparatură performantă

     
 
 
6.OPTIMIZAREA INFRASTRUCTURII COMUNEI SEMLAC ÎN ACORD CU NOILE CERINTE DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A NIVELULUI DE TRAI
 
OBIECTIVE ACTIVITĂȚI RESPONSABILITATE RESURSE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
Modernizarea
reţelei de alimentare cu apă potabilă
1. realizarea lucrării de modernizare


2. întreţinerea lucrării

APL + Firme de construcţii


APL + Firmă pres. servicii

Fonduri europene + Bugetul local

Bugetul local

1. numărul de locuinţe la care s-a extins reţeaua de apă potabilă

2. lungimea reţelei de apă potabilă întreţinută

 Conservarea şi reabilitarea patrimoniului istoric şi cultural al comunei Semlac 1. amenajarea spaţiului central al comunei

2. amenajarea unui loc de joacă pentru copii „Parcul copiilor"

3. realizarea unui PUZ pentru zona centrală

APL + Primar

 

Promotor local

 

Firme de consultanţă şi APL + Primar

Fonduri europene şi Bugetul local

Bugetul local

 

Bugetul local

1. Amenajarea unor spaţii pentru petrecerea timpului liber

2. spaţiu de joacă pentru copii din comună


3. pregătirea unui proiect pentru obţinerea finanţării europene

 Reproiectarea urbanistică a zonei centrale a comunei Semlac  1. stimularea celor care renovează locuinţele din spaţiul central al comunei Semlac, prin scutiri de impozit şi taxe locale, dacă respectă recomandările date de personalul de specialitate al APL  Primar şi APL + CL Semlac  Bugetul local  1. numărul de cetăţeni scutiţi de taxe şi impozite locale.
 Canalizare menajeră 1. întocmirea proiectului de finanţare


2. realizarea lucrării de canalizare


3. realizarea staţiei de epurare


4. întreţinerea lucrării

Firme de consultanţă + APL

Firme de consultanţă +
APL

Firme de consultanţă + APL

APL + Firme pres. servicii

Fonduri europene + Bugetul local

Fonduri europene +
Bugetul local

Fonduri europene + Bugetul local

Bugetul local

1. proiecte şi studii de fezabilitate


2. numărul de locuinţe la care s-a realizat canalizarea

3. cantitatea de apă menajeră epurată


4. lungimea reţelei de canalizare întreţinută

 Asfaltarea străzilor şi a trotuarelor 1. întocmirea proiectelor de finanţare


2. realizarea lucrării de asfaltare


3. întreţinerea lucrării

Firme de cosultanţă + APL

Firme de construcţii + APL

APL

Bugetul local

 

Fonduri europene + Bugetul local

Bugetul local

1. proiecte şi studii de fezabilitate


2. km de străzi şi trotuare realizate


3. km de străzi şi trotuare întreţinute

 Realizarea şi întreţinerea unor drumuri agricole  1. amenajarea drumurilor agricole  Viceprimar + proprietari teren agricol  Buget local + contribuţie cetăţeni  1. km de drumuri agricole reamenajate
 Realizarea infrastructurii în zona industrială 1. realizarea de proiecte pentru infrastructură


2. realizarea infrastructurii

Firme de consultanţă + APL

APL + Firme interesate să investească în zonă

Buget local

 

Fonduri europene + Bugetul loca

1. realizare PUZ

 

2. KM reţea apă potabilă, gaz, electricitate, canalizare

 Extinderea reţelei de gaz 1. realizarea proiectului de extindere a reţelei de gaz


2. executarea lucrărilor de extidere


3. întreţinerea lucrărilor

Firme de consultanţă + APL

Firmă de construcţii


APL + Firme pres. servicii

Bugetul local

 

Fonduri europene + Bugetul local

Bugetul local

1. realizare PUZ

 

2. numărul de locuinţe racordate


3. lungimea reţelei de gaz întreţinută

 Modernizarea reţelei electrice de joasă tensiune şi a reţelei de cablu TV 1. iniţierea demersurilor pentru această lucrare

2. realizarea proiectului

 

3. efectuarea lucrărilor şi recepţia lor

APL + Primar


Firme de distribuţie


Firme de distribuţie

Bugetul local


Bugetul local + Firme de distribuţie

Bugetul local + Firme de distribuţie


1. valoarea proiectului şi firma care a realizat proiectul

 

 Îmbunătăţirea şi întreţinerea iluminatului public 1. realizarea lucrărilor de modernizare a iluminatului public

2. întreţinerea reţelei de iluminat public

Firme de prestări servicii


APL + Firme de pres. servicii

Bugetul local

 

Bugetul local

1. numărul de corpuri de iluminat public montate noi

2. numărul de corpuri de iluminat public întreţinute

 
 
7. EFICIENTIZAREA SISTEMULUI EDUCAȚIONAL AL COMUNEI SEMLAC
 
OBIECTIVE ACTIVITĂȚI RESPONSABILITĂȚI RESURSE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
Individualizarea educării şi formării profesionale în vederea stimulării potenţialului fiecărui cadru didactic 1. organizarea de sesiuni practice

2. elaborarea de materiale specifice metodelor moderne de învăţare

3. evaluarea continuă a abilităţilor şi stabilirea unui plan de înbunătăţire

4. organizarea de sesiuni de informare şi formare a personalului didactic în colaborare cu alte unităţi şcolare

Director


Director

 


Director

 


Director

  1. participarea personalului didactic în procent de 90% la activităţi

2. învăţare şi evaluare eficientă


3. eficienţă maximă

 


4. minim o activitate pe semestru

 Creşterea pestigiului şcolii în cadrul comunităţii 1. elaborarea unei oferte educaţionale

2. realizarea unor materiale informative şi promoţionale şi răspandirea lor în comunitate

Director


Consiliul de Administraţie

  1. respectarea metodologiei


2. menţinerea a 90% dintre elevii din clasa a-IV a în clasa a-V a

 Îmbunătăţire comunicării cu familia, biserica, administraţia publică locală  1. iniţierea unor discuţii, consultări, dezbateri în cadru organizat între APL, familia, consiliul de administraţie, comitetul de părinţi
2. editarea unei broşuri de prezentare a şcolii din comuna Semlac
Director + APL

 

 

 

Director + Promotor local

 Bugetul local + Sponsori 1. realizarea unui program de comunicare al şcolii

 

 


2. numărul de broşuri editate

 Suplimentarea şi modernizarea dotărilor din şcoală 1. construirea unei şcoli noi cu dotări corespunzătoare

2. repararea şi modernizarea clădirilor existente

Consiliul local + Primar


Consiliul local + Primar

Fonduri europene + Bugetul local


Bugetul local

 

 
 
8.DEZVOLTAREA CULTURALĂ A COMUNEI
 
OBIECTIVE ACTIVITĂȚI RESPONSABILITATE RESURSE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
Construirea infrastructurii necesară pentru desfăşurarea manifestărilor culturale 1. înfiinţarea „Muzeului Satului"

2. înfiinţarea unor echipe de dans

3. construire unui cămin cultural

Primar + Promotor local

 


Consiliul local + Primar

Bugetul local

 

 

Fonduri europene + Bugetul local

1. numărul de vizitatori

 

 

3. numărul de manifestări culturale organizate în incinta căminului cultural

  1. tipărirea unor materiale cu caracter cultural

2. editarea ziarului local

3. diferite manifestări cu caracter cultural

Primar + Promotor local


Promotor local


Primar + Promotor local

Bugetul local

 

Bugetul local


Bugetul local + Sponsori

1. numărul de locuitori care beneficieză de materiale culturale

2. numărul de locuitori care beneficiază de informaţii

3. numărul de locuitori care participă la manifestări


 
9.MODERNIZAREA ȘI PROMOVAREA RESURSELOR LOCALE DE ATRACȚIE TURISTICĂ

OBIECTIVE ACTIVITĂȚI RESPONSABILITATE RESURSE INDICATORI DE PERFORMAȚĂ
Dezvoltarea agroturismului 1. tipărirea unor materiale cu caracter turistic, cărţi de specialitate

2. participarea la târguri de turism

3. organizarea de acţiuni turistice cu localităţi din străinătate

4. întocmirea unui plan de amenajare a comunei Semlac din punct de vedere turistic

5. realizarea unor activităţi turistice cu implicarea şcolilor în sensul educaţiei pentru agrement

6. protejarea zonei arheologice

Promotor local

 

Primar + Promotor local

Primar + APL

 

Primar + APL

 

Primar + APL

 


Consiliul local + Primar

Bugetul local

 

Bugetul local


Bugetul local

 

Bugetul local

 

Bugetul local

 


Bugetul local

1. numărul de vizitatori în zonă


2. numărul de vizitatori în zonă

3. numărul de vizitatori în zonă


4.

 

5. numărul de activităţi organizate

 

6.